Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

konkurs „Matematyczne duety”

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU POWIATOWEGO
KONKURSU

Nazwa konkursu ………..…………….……. „Matematyczne Duety” ………..….….…………
Organizator (szkoła/odpowiedzialni n-le) ………………. Szkoła Podstawowa ……………….
…… im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku, nauczyciel odpowiedzialny – Joanna Osio …..
Data finału powiatowego ……………………………. 08.05.2019 r. ……….……..…………….
Laureaci konkursu :
Miejsce Nazwisko i imię (drużyna – zał. lista osób) Klasa Nazwa szkoły Nauczyciel przygotowujący ucznia
I Adamek Maja 8 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śląskich Małgorzata Krupska
Olejniczak Anna 8
II Hupa Szymon 8 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy Katarzyna Buczkowska
Solecki Paweł 8
III Kopka Paula 8 Szkoła Podstawowa w Psarach Aneta Szostek
Lechnik Oliwier 8

Liczba uczestników finału powiatowego:
ogółem uczniów/drużyn 24/12
ilość szkół 12
ilość gmin 5

Regulamin I Powiatowego Konkursu Matematycznego
„Matematyczne duety”

1. Cele konkursu:
• rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych wśród młodzieży;
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów;
• poszerzanie wiedzy przedmiotowej;
• stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych;
• zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i promowanie ich osiągnięć.
2. Organizacja:
• Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2019 na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku, Powidzko 49, 55-140 Żmigród lub pocztą elektroniczną na adres sppowidzko_49@op.pl
• Finał odbędzie się w:
Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku
w dniu 08 maja 2019 o godz. 9:00.
• Adresaci – uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.
• Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele delegowani przez szkołę.
Każda szkoła deleguje jednego nauczyciela matematyki – opiekuna, który jednocześnie będzie członkiem komisji konkursowej.
• Każdą szkołę reprezentuje zespół 2 uczniów.
• Czas trwania konkursu – 90 minut.
• Uczniowie rozwiązują 20 zadań zamkniętych (każde za 1 pkt) oraz 2 zadania otwarte (każde za 5 punktów).
• Prace uczniów są kodowane.
• Uczniowie nie korzystają z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań.
• Komisja konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów oraz wyłania zwycięzców.
• Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu.
• Prace konkursowe uczniów będą przechowywane u organizatora do końca roku szkolnego.
• Nagrody zostaną przyznane trzem drużynom o najwyższej liczbie punktów.
• Uczestnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację uczniowską, przybory do pisania oraz przyrządy do geometrii.
3. Miejsce przeprowadzenia finału konkursu:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku
Powidzko 49, 55-140 Powidzko,
tel. (071) 385 66 93
4. Zakres wymaganego materiału
1) Wartość liczbowa wyrażenia arytmetycznego – kolejność wykonywania działań, zastosowanie praw działań.
2) Systemy liczenia – dziesiątkowy i niedziesiątkowe.
3) Potęgi i pierwiastki, postać wykładnicza liczby.
4) Cechy podzielności liczb.
5) Obliczanie prędkości, drogi i czasu.
6) Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Równania zapisane w postaci proporcji.
7) Procenty.
8) Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych.
9) Podstawowe pojęcia statystyczne: średnia, moda, mediana, rozstęp, częstość.
10) Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo.
11) Przekształcanie wyrażeń algebraicznych .
12) Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą oraz ich zastosowanie w zadaniach tekstowych.
13) Przystawanie figur. Cechy przystawania trójkątów.
14) Twierdzenie Pitagorasa.
15) Zastosowanie wzorów na długość przekątnej kwadratu oraz wysokość i pole trójkąta równobocznego.
16) Zależności między bokami trójkątów o kątach: 30°, 60°, 90° oraz 45°, 45°, 90°.
17) Własności trójkątów i czworokątów. Nierówności trójkąta.
18) Własności graniastosłupów i ostrosłupów.
19) Geometria płaska i przestrzenna. Obliczanie pól powierzchni i obwodów figur płaskich oraz pól powierzchni i objętości wielościanów .
5. Wykaz literatury:
• Matematyka. Zbiór zadań konkursowych dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Część 1 i 2 , Jerzy Janowicz, GWO, 2018
• Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Henryk Pawłowski, Wydawnictwo Tutor, 2018
• Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, Marianna Rosół, Elżbieta Wilińska, Renata Dróż, Aksjomat Piotr Nodzyński, 2017
• Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, Pawłowski Henryk, Tomalczyk Wojciech, Głowacki Zdzisław, Tutor, 2015
• Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej , Teresa Dziemidowicz, Wydawnictwo Nowik, 2014
• Podręczniki do matematyki dla szkół podstawowych
• Inne pozycje zawierające zadania o podwyższonym stopniu trudności, które można znaleźć na półkach księgarskich.
6. Termin zgłoszenia do I Powiatowego Konkursu „Matematyczne duety”:
30 kwiecień 2019

pieczątka szkoły miejscowość, data

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w I Powiatowym Konkursie Drużynowym „Matematyczne duety”

Nazwa szkoły, adres, telefon ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane uczestników zgłoszonych do konkursu:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela oddelegowanego przez szkołę)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacje i uwagi ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą w Powidzko 49, tel.: 71 385 66 93, email: sppowidzko_49@op.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku możliwy jest pod numerem nr tel. 71 385 66 93 lub adresem email sppowidzko_49@op.pl
3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach:
a) organizacji i przeprowadzenia konkursu
b) udziału w konkursie
c) promocji konkursu
d) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu oraz mediach lokalnych
e) odbiorcami danych osobowych, wizerunku będą: PPHU BORUS, SO Sowa, media lokalne, organizator etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okresy określone przepisami prawa.
6. Rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w turnieju.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………. …………………………………..
podpis nauczyciela (opiekuna) podpis i pieczątka dyrektora szkoły