Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Turniej „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU POWIATOWEGO KONKURSU

Nazwa konkursu …………………. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” …………………
Organizator (szkoła/odpowiedzialni n-le) ………………. Szkoła Podstawowa ……………….
…… im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku, nauczyciel odpowiedzialny – Paweł Bybel …..
Data finału powiatowego ……………………………. 05.04.2019 r. ……….……..…………….
Laureaci konkursu :
Miejsce Nazwisko i imię (drużyna – zał. lista osób) Klasa Nazwa szkoły Nauczyciel przygotowujący ucznia
I Bocianowska Maja VI Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Paweł Bybel
Rabiak Emilia VI
Mądry Dominik VI
Niżyński Maciej V
II Żuk Eliza V Szkoła Podstawowa
im. ks. W. Bochenka
w Czeszowie Krzysztof Siwik
Sosnowska Zuzanna V
Maj Bartosz V
Gołuch Jan V
III Nikola Kręgulewska VI Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku Emil Nitkiewicz
Julia Kręgulewska V
Jakub Wawruszczak VI
Brajan Kaszany VI

Najlepszy zawodnik turnieju – tor przeszkód – Emilia Rabiak
Najlepszy zawodnik turnieju – część teoretyczna – Emilia Rabiak

Liczba uczestników finału powiatowego:
ogółem uczniów/drużyn 16/4
ilość szkół 4
ilość gmin 3

VIII Powiatowy Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

I. Organizator:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku – Paweł Bybel
tel./fax 713856693, kom. 517971126, e –mail: sppowidzko_49@op.pl
2. Powiatowa Komenda Policji w Trzebnicy

II. Adresaci:
Uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej

III. Cele turnieju:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

IV. Zakres tematyczny konkursu:
1. Przepisy ruchu drogowego.

V. Formuła pytań konkursowych:
1. Test – 35 pytań:
• przepisy ruchu drogowego – 20 pytań
• sytuacje w ruchu drogowym – skrzyżowania – 10 pytań
• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – 5 pytań
2. Jazda praktyczna rowerem (składak) – tor przeszkód:
• bramka wisząca
• korytarz z desek
• przedmiot do przewożenia
• slalom żmijka
• rynna
• ósemka
• stop

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. drużyna – 4 osobowa reprezentacja szkoły klas IV – VI (2 chłopców i 2 dziewczynki)

VII. Literatura:
1. Przepisy ruchu drogowego.

VIII. Przebieg konkursu, zasady uczestnictwa:
1. Etap turnieju – powiatowy.
2. Termin i miejsce – 05.04.2019 r. godz. 9.00, Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku (sala gimnastyczna).
3. Zgłoszenia do 28.03.2019 r. na formularzu (załącznik nr 1) fax lub e – mail.
4. Wyniki klasyfikacji – suma punktów z części teoretycznej i praktycznej.
5. Czas trwania: test – 40 minut, jazda – w zależności od ilości drużyn.
6. Laureatem konkursu jest 4 osobowa drużyna (2 chłopców i 2 dziewczyny), z najmniejszą ilością punktów karnych.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą w Powidzko 49, tel.: 71 385 66 93, email: sppowidzko_49@op.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku możliwy jest pod numerem nr tel. 71 385 66 93 lub adresem email sppowidzko_49@op.pl
3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach:
a) organizacji i przeprowadzenia turnieju BRD
b) udziału w turnieju BRD
c) promocji turnieju BRD
d) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatora turnieju BRD oraz mediach lokalnych
e) odbiorcami danych osobowych, wizerunku będą: PPHU BORUS, SO Sowa, Powiatowa Komenda Policji w Trzebnicy, Polski Związek Motoryzacyjny, media lokalne, organizator etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego.
5. Dane osobowe uczestnika turnieju przechowywane będą przez okresy określone
przepisami prawa.
6. Rodzic/prawny opiekun uczestnika turnieju posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi uczestnika turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna danych osobowych uczestnika turnieju jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w turnieju.
9. Dane osobowe uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

X. Dodatkowe informacje:
Organizatorzy turnieju zapewniają wszystkim drużynom dyplomy i poczęstunek a zwycięskim reprezentacjom za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe.

XI. Załączniki
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną
2. Formularz zgłoszenia

Z powodu bardzo dużej liczby uczestników konkursu, należy przeprowadzić eliminacje gminne.

Organizator – Paweł Bybel
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą w Powidzko 49, tel.: 71 385 66 93, email: sppowidzko_49@op.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku możliwy jest pod numerem nr tel. 71 385 66 93 lub adresem email sppowidzko_49@op.pl
3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach:
a) organizacji i przeprowadzenia turnieju BRD
b) udziału w turnieju BRD
c) promocji turnieju BRD
d) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatora turnieju BRD oraz mediach lokalnych
e) odbiorcami danych osobowych, wizerunku będą: PPHU BORUS, SO Sowa, Powiatowa Komenda Policji w Trzebnicy, Polski Związek Motoryzacyjny, media lokalne, organizator etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego.
5. Dane osobowe uczestnika turnieju przechowywane będą przez okresy określone
przepisami prawa.
6. Rodzic/prawny opiekun uczestnika turnieju posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi uczestnika turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna danych osobowych uczestnika turnieju jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w turnieju.
9. Dane osobowe uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w turnieju BRD
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………….. w związku z uczestnictwem w turnieju BRD.
□ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………………….. zarejestrowanego podczas trwania turnieju w postaci fotografii przez Szkołę Podstawową w Powidzku, media lokalne, SO Sowa
………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis)
Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Powiatowego Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Nazwa szkoły:

Dane szkoły (adres, nr tel., e-mail):

Dane uczestników turnieju (imię, nazwisko, klasa):
1.
2.
3.
4.
Imię i nazwisko opiekuna

1. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem turnieju. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
2. Zgłaszający oświadcza, iż zapoznał rodzica/prawnego opiekuna uczestnika z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu turnieju, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

………………………………………
czytelny podpis zgłaszającego